Disclaimer

De site van de Six Prêt Voorschoten (verder te noemen als DSP) wordt samengesteld door het bestuur van DSP. Bij de samenstelling van de inhoud van deze site is de nodige zorgvuldigheid in acht genomen. DSP aanvaardt echter geen enkele aansprakelijkheid voor de juistheid en/of de volledigheid van de verstrekte informatie.

Aan de gegevens, zoals die in deze site worden weergegeven, kunnen geen rechten worden ontleend. Hoewel DSP alles in het werk stelt om misbruik te voorkomen, is DSP niet aansprakelijk voor informatie en/of berichten die door gebruikers van de website via Internet verzonden worden. DSP sluit alle aansprakelijkheid uit voor enigerlei directe of indirecte schade, van welke aard dan ook, die voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met de website.

Bepaalde (hyper)links in deze site kunnen leiden naar websites buiten het domein van DSP, welke geen eigendom zijn van DSP, maar zijn louter ter informatie van de bezoeker opgenomen. Indien deze links geactiveerd worden, verlaat men de website van DSP. Hoewel DSP uiterst selectief is ten aanzien van de sites waarnaar verwezen wordt, kan zij niet instaan voor de inhoud en het functioneren daarvan, noch voor de kwaliteit van eventuele producten of diensten die daarop worden aangeboden. Elke aansprakelijkheid voor de inhoud van websites die niet door DSP worden onderhouden wordt afgewezen.

Intellectuele eigendomsrechten


De (intellectuele eigendom) rechten met betrekking tot de site, waaronder begrepen de auteurs en databankrechten op de teksten, afbeeldingen, vormgeving, databestanden, foto\'s en overig (stilstaand en/of bewegend) beeldmateriaal, geluidsmateriaal, formats, software, merken (inclusief domeinnamen) en overige materialen, berusten bij DSP en/of de aanbieders/intermediairs. Het is u niet toegestaan zonder toestemming van DSP de Site of enig gedeelte van de inhoud daarvan te gebruiken, waaronder mede verstaan wordt deze op eniger wijze ter beschikking stellen aan derden en/of verveelvoudigen van de (inhoud van) de site, anders dan conform het doel van de site.